Giải pháp nâng cao công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Bùi Thắng
  • 05-04-2021
  • 375 lượt đọc
Diễn đàn trí thức

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên hiệp hội có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Hiện tại, Liên hiệp hội có 49 hội thành viên, 07 Trung tâm và 01 Câu lạc bộ trực thuộc với khoảng hơn 30.000 hội viên. Liên hiệp hội đã tập hợp được các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) chuyên sâu để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những chủ trương, chính sách, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội và công trình trọng điểm của tỉnh.

     Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội. Điều này đã được xác định rõ trong các văn kiện của Đảng và các Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, như Quyết định số14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật Việt Nam; Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh thừa Thiên Huế quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như được quy định trong Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Thời gian qua, Liên hiệp hội đã tiến hành tư vấn, phản biện có chất lượng, được các cơ quan liên quan đánh giá cao các đồ án quy hoạch của tỉnh, đó là: Quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 định hướng đến năm 2050”, “Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030”, “Quy hoạch chi tiết khu du lịch dịch vụ cao cấp Cồn Hến” và “Quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”. Năm 2016, Liên hiệp hội đã được UBND tỉnh giao làm nhiệm vụ tư vấn, phản biện độc lập Dự án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế và tham gia phản biện các Đề tài, dự án như: Quy hoạch ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến 2030.

     Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, để phát huy hiệu quả hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội thì xã hội cần có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác TV, PB & GĐXH, có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TV, PB & GĐXH. Yếu tố con người và tổ chức thực hiện là nhân tố quan trọng quyết định việc thể hiện năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động TV, PB & GĐXH của Liên hiệp hội. Do đó, Liên hiệp hội cần thường xuyên thực hiện một số giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội như:

     – Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác TV, PB & GĐXH cho đội ngũ trí thức, các ban ngành, đơn vị thẩm quyền địa phương và xã hội; thúc đẩy việc thể chế hóa các cơ sở pháp lý về TV, PB & GĐXH của Đảng, nhà nước để tạo ra cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi và động lực thúc đẩy phát huy hiệu quả việc khai thác tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

     – Nâng cao tính chủ động của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức trong việc đề xuất các nhiệm vụ TV, PB & GĐXH đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng; chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; chính sách xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tư tưởng và tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ TV, PB & GĐXH; tạo mối liêt kết, phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp hội với các sở, ban ngành, đơn vị địa phương để đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức.

     – Để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có hiệu quả, bảo đảm sự tin cậy của xã hội, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, tăng cường xây dựng và hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và thực hiện hoạt động này.., Liên hiệp hội đã tiến hành tổ chức biện soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ TV, PB & GĐXH, cụ thể là đã xây dựng sổ tay tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức thường xuyên các khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên để ngày càng trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả thiết thực hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Liên hiệp hội nhằm tập hợp rộng rãi, huy động trí tuệ đội ngũ trí thức xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện nhiệm vụ TV, PB & GĐXH và giới thiệu chuyên gia khi các địa phương và các tổ chức cần.

     – Để tiếp tục phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và cộng nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cần phối hợp chặc chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ động đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách, trước hết là những vấn đề liên quan đến KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; phối hợp triển khai sâu rộng Quyết định số 217-QĐ/TW  ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM