Thừa Thiên Huế: Đồng ý chủ trương nghiên cứu triển khai thử nghiệm mạng VNPT Wifi (26/09/2012)

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty VNPT Technology báo cáo triển khai thử nghiệm phủ sóng Wifi tại Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Tập đoàn VNPT đã chọn Thừa Thiên Huế làm thí điểm, UBND tỉnh ủng hộ và đồng ý chủ trương nghiên cứu thử nghiệm phủ sóng mạng VNPT Wifi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về địa điểm phủ sóng: UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VDC3 và các ngành liên quan tổ chức khảo sát xây dựng danh mục các điểm phủ sóng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Công ty VNPT Technology trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông để kế thừa và mở rộng các điểm phủ sóng.UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty VNPT Technology nghiên cứu các dự án phủ sóng Wifi tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An về quy mô, giải pháp kỹ thuật, tài chính, giải pháp quản lý, vận hành để hoàn chỉnh dự án báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2012.Giao Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp làm việc với VNPT Thừa Thiên Huế để có giải pháp đồng bộ, khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn nhân lực của VNPT để góp phần xây dựng mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện tử, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2012./.

 

Theo www.thuathienhue.gov.vn

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: