Diễn đàn đối thoại giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng theo tiến trình VPA-FLEGT (13/01/2016)

Ngày 8/02/2015, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, và Ban quản lý dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ở khu vực Miền trung trong tiến trình đàm phán, thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị và Thương mại Lâm sản” – VPA/FLEGT đã tổ chức diễn đàn đối thoại giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng theo tiến trình VPA-FLEGT. Tham dự có khoảng  60 đại biểu đến từ Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn và Quản lý tài nguyên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cán bộ dự án FLEGT; đại diện chính quyền, hạt kiểm lâm và người dân hưởng lợi thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới và đại diện các tổ chức xã hội có liên quan lâm nghiệp.

Đại biểu thảo luận các chủ đề tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe và thảo luận các vấn đề về văn bản chính sách liên quan đến giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương; cách tiếp cận và năng lực của các bên liên quan khi thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những trở ngại trong việc thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ rừng sau khi đã được giao…

Diễn đàn đối thoại là cơ hội nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân địa phương, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng khu vực miền Trung trong thực thi lâm luật, quản trị rừng, thương mại lâm sản và nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới.

 Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: