Tiếp bước con đường của Cách mạng tháng mười Nga (23/01/2008)

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của V.I.Lê-nin, các tầng lớp nhân dân Nga nhất loạt khởi nghĩa. Ngày 07 – 11 – 1917 (dương lịch), tức ngày 25 – 10  (Lịch Nga), dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng , lập nên chính phủ Xô-Viết do V.I.Lê-nin là Chủ tịch.  

   Cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin không chỉ thể hiện ở việc đưa cách mnạg Tháng Mười thành công, mà còn mở đường cho nước Nga bắt đầu công cuộc xây dựng Đất nước theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

    Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Mười Nga đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử thế giới hiện đại, mở đầu một sự nghiệp mới mẻ, sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có (Lê-nin) – chế độ nhà nước Xô-Viết, liên minh của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động.

 V.I.Lê-nin đã khẳng định: Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, một kỷ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử thế giới. Nhân loại đang vứt bỏ hình thức cuối cùng của chế độ nô lệ để bước vào vương quốc tự do tự giác, sáng tạo ra lịch sử của mình .

     Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa toàn cầu, đánh dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng mới vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu  người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế ¦”

     Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cho cả loài người, mở đầu một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới .

     Chín thập kỷ qua, Cách mạng tháng Mười đã tác động sâu sắc đến toàn bộ quá trình tiến hoá của đời sống xã hội trên toàn thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền văn minh trên trái đất, đưa loài người  bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Mười là sự kiện lịch sử mang tính thời đại đáng ghi nhớ nhất ở thế kỷ 20

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà cách mạng tháng Mười mở ra trong hơn 80 năm qua đã làm thay đổi cục diện thế giới. Chủ nghĩa xã hội trước cách mạng Tháng Mười chỉ là mơ ước của loài người, đã trở thành chế độ xã hội hiện thực. Mặc dù Liên Xô và các nước XHCH Đông Âu sụp đổ, song chế độ XHCN vẫn còn hiện diện ở một số quốc gia trên thế giới, và đang được từng bước cải cách, đổi mới …

     Sau thắng lợi chấn động thế giới của Cách mạng Tháng mười, chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá ở Việt Nam, đưa tới việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Cách mạng nước ta do Đảng cộng sản Việt Nam – đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh đạo, ngay từ đầu đã vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười.

     Bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã sớm tìm đến với chỉ nghĩa Mác – Lênin, đến với Cách mạng Tháng Mười và sớm nhận ra rằng: Cách mạng Việt Nam muốn giành thắng lợi không thể có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Người khẳng định rằng, đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn liền với đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội.

    Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã làm nên cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nên chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược sừng sỏ của thế kỷ 20, thống nhất Đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

     Với bản lỉnh kiên cường và ý chí sáng tạo của một Đảng mác-xít  lê-nin-nít  do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các mặt chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng¦tạo ra những tiền đề vật chất kỷ thuật để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN, hội nhập, mở cửa, tiếp tục đưa  cách mạng nước ta tiến lên vững chắc.

     Một trong những nguyên nhân thắng lợi và cũng là bài học to lớn của Cách mạng Tháng Mười, của Cách mạng  Việt Nam – như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là: Có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, hết lòng vì lợi ích của nhân dân thì lý tưởng của cách mạng xã hội chủ nghĩa mới được  thực hiện.

     Năm mươi năm sau Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhớ lại: Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười .

     Chín mươi năm qua, lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười đã thúc đẩy tiến trình lịch sử thế giới, cổ vũ nhân dân tiến bộ trên con đường đi đến mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội.

     Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đã và đang soi sáng con đường của cách mạng Việt Nam, soi sáng công cuộc đổi mới đát nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

     Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt. Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi với xã hội loài người, với sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam.

  V.H


Người cập nhật:  

Các bài viết khác: