Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
     Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức hùng hậu so với cả nước. Đây là một...
Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhìn nhận như là một cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng...

 


Diễn đàn trí thức
Diễn đàn
  • 14-05-2019
  • Đinh Văn Chung
Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật...