Diễn đàn trí thức
  • 10-09-2012
  • Husta.org
“Nói đi đôi với làm” đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông, hoặc “nói một đàng, làm một...

 


 

|<  1   2   3 ... 9  10  11