Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 (16/06/2008)

 Năm 2008, Liên hiệp hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013

    Ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2007, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. Ông Nguyễn Văn Cường, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Ngô Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện cho các ban của Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện và các hội thành viên đã đến dự hội nghị. Hội nghị đã dành phút mặc niệm cố GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng.

     Năm 2007, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã kết nạp thêm 4 hội thành viên, đưa tổng số hội thành viên lên 37 hội. Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phổ biến kiến thức; đào tạo, bồi dưỡng; tư vấn, phản biện, giám định xã hội¦tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

     Năm 2008, Liên hiệp hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thi số 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị; Phối hợp triển khai tổ chức có hiệu quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Tham gia triển lãm – hội chợ sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ nhất do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức; Đề xuất bổ sung, sửa đổi Quyết định số 700/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội tỉnh; Tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, với Đại học Huế; Tiếp tục vận động, kết nạp thêm một số hội thành viên; Tổ chức làm việc với một số huyện và thành phố Huế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống và chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật cấp huyện.

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: