Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm Bảo vệ môi trường năm 2010 (13/01/2010)

Ngày 05/01, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ môi trường năm 2010. Chương trình nhằm mục tiêu tổng quát: Xây dựng Thừa Thiên Huế thành một tỉnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, có môi trường tốt; Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sông thân thiện với thiên nhiên trong cộng đồng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, chương trình Bảo vệ môi trường năm 2010 sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là công tác hậu kiểm. Từng bước đưa công tác kiểm tra môi trường và hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất vào nề nếp, nâng cao ý thức trách nhiệm và yêu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, các cấp, các ngành đối với hoạt động bảo vệ môi trường; Quản lý chặt chẽ chất thải, nhất là các chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, y tế; Chấm dứt nạn đổ phế liệu, xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, hồ ao. Quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường của tỉnh. Các đơn vị sản xuất hoàn thành việc giải quyết triệt để nguồn ô nhiễm theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng và phê duyệt Đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Xây dựng các công trình thu gom xử lý chất thải sinh hoạt tại các trung tâm huyện lỵ thuộc các huyện. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại, đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh bị tác động bởi biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các Dự án ưu tiên nhằm thực hiện chương trình Bảo vệ môi trường năm 2010, bao gồm:

– Quy hoạch môi trường phục vụ phát triển bền vững và các giải pháp phục vụ kế hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương;

– Dự án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Dự án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Dự án thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn khu công nghiệp Tứ Hạ;

– Dự án xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn khu công nghiệp Phong Thu;

– Dự án xây dựng Lò đốt chất thải nguy hại (chất thải công nghiệp và chất thải y tế);

– Dự án thu gom và xử lý chất thải nguy hại (công nghiệp và y tế) tại xã Phú Sơn huyện Hương Thuỷ;

– Dự án hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh trong thành phố, chuyển đổi ngành nghề các làng nghề;

– Dự án xây dựng bảo tàng thiên nhiên khu vực miền Trung;

– Dự án Khu bảo tồn đất ngập nước cửa sông Ô Lâu tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu các thành phần môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế; 

– Dự án Kế hoạch phân vùng sử dụng đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Nguyồn: www.thuathienhue.gov.vn ngày 07/01/2010

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: