Trung tâm Nghiên cứu xã hội và Phát triển cộng đồng

– Sứ mệnh & Tầm nhìn

Tầm nhìn của Trung tâm là những người nghèo, những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương tại Việt Nam sẽ sống trong một xã hội công bằng và thịnh vượng.

Sứ mệnh của Trung tâm là cam kết hành động để mang lại những thay đổi tích cực và lâu dài  cho cuộc sống của những người bị thiệt thòi, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và bị áp bức trong các cộng đồng nghèo, thông qua những hỗ trợ và dịch vụ chuyên môn tốt nhất.

Trung tâm đặc biệt chú trọng giúp đỡ các nhóm đối tượng như người tàn tật/khuyết tật, trẻ em, phụ nữ và người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm HIV/AIDS cũng như các nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân bom mìn và nạn nhân bị thiên tai.

Ngoài sứ mệnh nêu trên, Trung tâm còn quan tâm tạo cơ hội thực tập phù hợp và tạo các điểm học tập thực tế hữu ích cho các sinh viên cao đẳng/đại học trong nước và quốc tế thông qua các dự án phục vụ cộng đồng và các nghiên cứu về lĩnh vực huy động tình nguyện viên.

– Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm: Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Phát triển Cộng đồng gồm có ba mảng hoạt động chính sau đây:

1. Các Dự án Phát triển và Hỗ trợ Xã hội:

 Trung tâm SORCODE phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế phát triển các dự án phát triển cộng đồng và hỗ trợ xã hội để tranh thủ các nguồn viện trợ trong nước và quốc tế giúp đỡ các đối tượng và cộng đồng quan tâm. Trung tâm đặc biệt quan tâm phát triển và thực hiện các dự án trong các lĩnh vực sau đây:

– Y tế: sức khỏe tâm thần cộng đồng; chăm sóc, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe chính yếu;

– Phòng chống HIV/AIDS: ngăn chặn và kiểm soát, hỗ trợ thực tế và truyền thông thay đổi hành vi

– Giáo dục: Phát triển các dịch vụ tư vấn, các chương trình bảo trợ/đỡ đầu, và hỗ trợ thực tế cho học sinh bỏ học/thôi học;

– Xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình/dự án hỗ trợ phát triển sinh kế, dạy nghề, phát triển các hoạt động tạo thu nhập, và phát triển các mô hình kinh doanh vì mục đích xã hội;

– Các vấn đề Gia đình và Trẻ em: Phát triển các chương trình/dự án trong các lĩnh vực Bảo vệ trẻ em, Bạo hành Trẻ em (tình dục và thể chất), Trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi, Trẻ Tàn tật/Khuyết tập, Phát huy Bình đẳng giới và giảm Bạo lực Gia đình, Trẻ Lao động

– Vấn đề Di cư lao động, đặc biệt chú trọng đến trẻ di cư lao động, lây nhiễm HIV/AIDS, các vấn đề Giới; dạy nghề và trẻ bỏ học/thôi học để di cư lao động;

– Phòng ngừa thảm họa và cứu trợ khẩn cấp: nâng cao năng lực cộng đồng, truyền thông, hỗ trợ thực tế các nạn nhân trong khủng hoảng và phục hồi sau thiên tai;

– Hỗ trợ các nạn nhân Chất độc Da cam, nạn nhân Bom mìn: Hỗ trợ điều trị y tế và tâm lý, và thực tế cho các nạn nhân và gia đình của họ;

– Cơ sở hạ tầng nhỏ, Môi trường, Nước và Vệ sinh: nâng cao nhận thức, huy động cộng đồng, sự tham gia và quản lý của cộng đồng;

– Quản lý tài nguyên thiên nhiên : Truyền thông nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và lập kế hoạch, vận động chính sách, phát triển sinh kế;

– Bài trừ nạn buôn người.

Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Phát triển Cộng đồng đặc biệt áp dụng các phương thức tiếp cận thực hiện chương trình/dự án pháp triển như: huy động sự tham gia của cộng đồng, tổ chức cộng đồng, đồng quản lý, trao quyền cho cộng đồng, hỗ trợ vận động chính sách và các mô hình tiếp cận dựa vào các Quyền theo luật định.

2. Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng

Trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn về các chủ đề sau; Các phương pháp Nghiên cứu Xã hội, các Phương pháp và Kỹ năng Công tác Xã hội, Các Kỹ năng sống, Các Phương pháp Phát triển Cộng đồng, Quản lý Dự án, Thiết kế Dự án, Lập Kế hoạch có Sự Tham gia, Các Hoạt động Phát triển Quỹ, Giám sát & Đánh giá, Quản lý Tài chính Dự án, Các Kỹ năng Giao tiếp, và Kỹ năng Tham vấn. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp các dịch vụ tổ chức và điều hành các Hội thảo Chuyên môn, Hội thảo Chuyên đề về các lĩnh vực phát triển và Khoa học xã hội.3. Nghiên cứu Khoa học: Trung tâm phát triển các dự án nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghiên cứu đối với các loại khảo sát sơ bộ/ban đầu/khả thi (hoặc đánh giá nhu cầu của cộng đồng), khảo sát đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ cho các chương trình/dự án về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, vệ sinh môi trường, nhà ở, cấp thoát nước, và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, Trung tâm còn có kế hoạch tập trung nghiên cứu các thực hành công tác xã hội đối với những cá nhân, nhóm, và cộng đồng bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Kết quả của những nghiên cứu này sẽ được sử dụng để phát triển thành tài liệu tham khảo chuyên ngành và xây dựng lý thuyết phù hợp đóng góp vào sự phát triển ngành công tác xã hội ở Việt Nam, và được sử dụng để phát triển các mô hình dự án phát triển và hỗ trợ xã hội. Trung tâm đặc biệt chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực thực hành cộng tác xã hội hiện nay chưa được nghiên cứu và vẫn còn được coi là lĩnh vực cơ sở kiến thức và kỹ năng mới ở Việt Nam như công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể trong trường học, công tác xã hội nông thôn và miền núi, công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội tại tòa án, thực hành công tác xã hội với các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc màu da cam, và công tác xã hội với người già yếu.

 

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: