TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA

– Tên Trung tâm: Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn Văn Hóa

– Tên giao dịch tiếng nước ngoài: CPED

– Địa chỉ : Số 136 Trường Chinh, thành phố Huế

– Giám đốc : Lê Thị Châu Quỳnh

– Điện thoại : 0234.3935414,   Di động: 0979476490

– Email : lethichauquynh@gmail.com

THÔNG TIN CHUNG


  • 06 Phan Bội Châu, TP Huế
  • 0234 3845091
  • 0234 3898871
  • banthongtinlhhhue@gmail.com  • Là tổ chức CT-XH tự nguyện của trí thức KH&CN; đang hoạt động trên địa bàn tỉnh TT Huế.
  • Mục đích: là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN; đang hoạt động trong các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh TT Huế, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chức năng & Nhiệm vụ