Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xã

Quyết định số  135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình  phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng  xã

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: